Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Komunikaty

Dostępnych 2 komunikatów.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

Informacje o naborze

Termin składania wniosków (uaktualniony)

Wnioski można składać w terminie od 16.07.2020 r. od godz. 10:00:00 do 22.07.2020 r. do godziny 15:00:00.

Nabór zostanie zakończony przed wskazanym terminem, jeżeli wartość wnioskowanego wsparcia w złożonych w ramach naboru wnioskach o dofinansowanie przekroczy 140% dostępnej alokacji lub zostanie złożonych 5000 wniosków o dofinansowanie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a,

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) .

Filmy szkoleniowe LSI2014.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie dotacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 2 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, określonych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowania projektów

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie ma zastosowania procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl .

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi >>TUTAJ<<.


Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Załączniki

  1. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie (wersja aktualna - 14.07.2020) pdf , 1,08 MB
  2. Archiwum Załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie zip , 11,45 MB
  3. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie (wersja archiwalna) pdf , 1,10 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja: