Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Komunikaty

Dostępnych 58 komunikatów.

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 19-08-2019 do 30-09-2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do lipca 2020 roku

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych[1].
  • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
  • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
  • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach)

[1] Zgodnie z art. 2, ust. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

- projekty nieobjęte pomocą (projekty niespełniające przesłanek występowania pomocy publicznej): 85% wydatków kwalifikowalnych,

- projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V, podrozdziale 5.4, pkt 3 Regulaminu konkursu (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych)


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 003,42 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Lista wymaganych załączników do wniosku na etapie aplikowania dla Działania 4.1.

4. Instrukcja wypełniania załączników.

5. Opis wskaźników w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

6. Kryteria oceny projektów dla Działania 4.1.

7. Wzór umowy o dofinansowanie.

8. Lista załączników do wniosku, które należy zaktualizować/dołączyć przed podpisaniem umowy dla Działania 4.1

Inne ważne informacje

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 746 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Załączniki

  1. Plik PDF Regulamin konkursu (obowiązuje od 16.07.2019 ) pdf , 1,82 MB
  2. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu (16.07.2019) zip , 18,45 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)