Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 17 komunikatów.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nabór nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30.09.2019 r. do 15.11.2019 r. do godziny 15:00:00

Termin rostrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a,

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) .

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

 1. Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach (typ projektu nr 1 z SZOOP),
 2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa (typ projektu nr 2 z SZOOP),
 3. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego) (typ projektu nr 4 z SZOOP).

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 65%
 • średnie przedsiębiorstwa 55%
 • duże przedsiębiorstwa 45%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowania projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 057 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 252 880,00 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl .


Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Załączniki
 1. Plik PDF Wykaz zmian do Regulaminu konkursu pdf , 291,35 kB
 2. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja aktualna obowiązuje od 28.04.2020 r.] pdf , 874,21 kB
 3. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja aktualna obowiązuje od 28.04.2020 r.] zip , 14,87 MB
 4. Plik PDF Wykaz zmian do Regulaminu konkursu [22.10.2019] pdf , 111,26 kB
 5. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja archiwalna obowiązuje do 27.04.2020 r.] pdf , 1,49 MB
 6. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu [wersja archiwalna obowiązuje do 27.04.2020 r.] zip , 15,67 MB
 7. Plik PDF Regulamin konkursu [wersja archiw. obowiązuje do 21.10.2019r.] pdf , 1,77 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Dawid Hryciuk (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry