Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 32 komunikatów.

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Konkurs nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 29.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2021 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Gdzie należy składać wnioski

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Kontaktowy, pokój nr 1

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), opatrzony pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Przed wydrukowaniem papierowej wersji wniosku (z formatu PDF) należy sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem "Sprawdź" w LSI2014EFS).

Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji, są opatrzone sformułowaniem: "Wydruk próbny", co skutkuje niespełnieniem warunku formalnego nr 3.2.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

- wyłącznie w formie elektronicznej,

- w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

- wyłącznie w formie papierowej

nie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji i ocenie jako wnioski.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  w szczególności urzędy pracy;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy;
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu zaplanowane jest przyznanie bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które obejmuje:

 1. usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 3. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego wynosi 2 508 000,00 Euro, tj. 11 262 675,60 PLN, przy czym:

a) maksymalne współfinansowanie ze środków EFS (85% wartości projektów): 10 077 130,80 PLN;

b) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych (10% wartości projektów): 1 185 544,80 PLN;

c) wymagany minimalny wkład własny w wysokości 5% wartości projektów: 592 772,40 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie
 • w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis w wysokości minimum 5% wydatków kwalifikowalnych;
 • z programem pomocowym pomocy publicznej;

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 9.3 informacje udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

Załączniki

 1. Plik PDF Regulamin konkursu 9.3 pdf , 1,01 MB
 2. Archiwum Załączniki do regulaminu zip , 11,24 MB
 3. Archiwum Standardy udzielania wsparcia zip , 21,45 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Rafał Persona (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry