Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród wydarzeń

Flaga Szkolenie
Ikona czasu 25-10-2021 godz. 00:00 29-10-2021 godz. 14:00
Lokalizacja online

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt. „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL” (II edycja).

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia trwałości projektu oraz zagadnień z nim związanych. Omówienie możliwych dla beneficjenta sankcji związanych z naruszeniem zasad trwałości projektu.

Forma zajęć

Zajęcia zostaną zrealizowane w formie online. Odbędą się w czasie rzeczywistym. Platforma, na której odbędzie się szkolenie, będzie dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome. Podczas spotkania będziecie Państwo widzieć na ekranie swojego komputera zarówno prezentację multimedialną, jak również prelegenta omawiającego zagadnienia ujęte w programie szkolenia. W jego trakcie będziecie mogli Państwo na bieżąco zadawać pytania na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę.

Kto może wziąć udział?

Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 w ramach konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania EFRR.

Prosimy o napisanie nazwy projektu w formularzu zgłoszeniowym w rubryce uwagi.

Termin rekrutacji

25 – 29 października 2021 r.

Jak się zgłosić?

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej instytucji, maksymalnie dwóch osób w przypadku dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak możliwości wypełnienia formularza oznacza, że ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwy zapis na spotkanie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu powiadomimy e-mailowo o jego terminie.

Wypełnij i wyślij formularz.

Zgłoszenia wypełnione niekompletnie nie będą brane pod uwagę. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.

Doradź nam, jakich szkoleń potrzebujesz

Wypełnij ankietę i zaproponuj jakiego szkolenia oczekujesz. Otrzymane sugestie i propozycje pozwolą nam na przygotowanie oferty, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom.

Kontakt w sprawie szkoleń

e-mail: barbara.gaworska@lubelskie.pl; marlena.hajduk@lubelskie.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia, rozliczenia poniesionych kosztów, ewaluacji. Podstawę ich przetwarzania stanowi wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w przypadku konieczności podania danych wrażliwych dotyczących szczególnych potrzeb uczestnika związanych z jego niepełnosprawnościami - art. 9 ust. 2 lit. g RODO), o którym mowa
  w art. 9 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 4. Dane będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu, z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi
  w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym udziału Pani/Pana w szkoleniu, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji i udział
  we wskazanych wydarzeniach.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry