Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród wydarzeń

Flaga Szkolenie
Ikona czasu 04-01-2021 godz. 00:00 15-01-2021 godz. 00:00

Organizator

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym pt. „Zamykanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w czasie pandemii COVID-19”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym pt. „Zamykanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w czasie pandemii COVID-19

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz zagadnień związanych ze specustawą funduszową z 3 kwietnia 2020 r.

Forma zajęć

Zajęcia zostaną zrealizowane w formie on-line. Odbędą się w czasie rzeczywistym. Platforma, na której odbędzie się webinarium, będzie dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome. Podczas spotkania będziecie Państwo widzieć na ekranie swojego komputera zarówno prezentację multimedialną, jak również prelegenta omawiającego zagadnienia ujęte w programie szkolenia. W jego trakcie będziecie mogli Państwo na bieżąco zadawać pytania na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę.

Kto może wziąć udział?

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o napisanie nazwy projektu w formularzu zgłoszeniowym w rubryce uwagi.

Termin rekrutacji

4 – 15 stycznia 2021 r.

Jak się zgłosić?

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej instytucji, maksymalnie dwóch osób w przypadku dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak możliwości wypełnienia formularza oznacza, że ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwy zapis na spotkanie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu powiadomimy e-mailowo o jego terminie.

Wypełnij i wyślij formularz.

Zgłoszenia wypełnione niekompletnie nie będą brane pod uwagę. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.

Doradź nam, jakich szkoleń potrzebujesz

Wypełnij ankietę i zaproponuj jakiego szkolenia oczekujesz. Otrzymane sugestie i propozycje pozwolą nam na przygotowanie oferty, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom.

Kontakt w sprawie szkoleń

e-mail: malgorzata.stojek@lubelskie.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuje się, że:

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

 1. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa w punktach 5-6, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie: wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, tj. organizacji szkolenia/konferencji/spotkań informacyjnych i innych wydarzeń promocyjnych, rozliczenia poniesionych kosztów, ewaluacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz archiwizacji dokumentów w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
 3. Dane będą udostępniane odbiorcom danych:
  1. podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora;
  3. podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
 1. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym udziału Pani/Pana w szkoleniu/konferencji/spotkaniach informacyjnych i innych wydarzeniach promocyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji i udział we wskazanych wydarzeniach.

Ostatnia modyfikacja:

Jacek Olejniczak (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry