Przeskocz do treści Przeskocz do menu

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Lubelskiego

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ogłasza


Ogłoszenie o naborze osób zainteresowanych wpisem do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Nabór prowadzony jest w zakresie następujących dziedzin i specjalizacji:

1. Bioróżnorodność,

• Ekspert do spraw bioróżnorodności,

2. Budowlanej,

• Ekspert ds. budowlanych,

3. Efektywność energetyczna,

• Ekspert ds. efektywności energetycznej i termomodernizacji,

4. Gospodarka odpadami,

• Ekspert ds. gospodarki odpadami,

5. Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę,

• Ekspert ds. wodno-kanalizacyjnych,

6. Infrastruktura kolejowa,

• Ekspert ds. infrastruktury kolejowej,

7. Infrastruktura zdrowotna i społeczna,

• Ekspert ds. infrastruktury zdrowotnej,

8. Ochrona przeciwpowodziowa,

• Ekspert ds. ochrony przeciwpowodziowej,

9. Tabor kolejowy,

• Ekspert ds. taboru kolejowego,

10. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) (e-administracja, e-uczenie się, e-włączenie społeczne, e-zdrowie), systemy informacji przestrzennej,

• Ekspert ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych,

• Ekspert ds. infrastruktury informacji przestrzennej,

11. Transport i tabor miejski,

• Ekspert ds. taboru miejskiego,

12. Uzbrojenie terenów pod inwestycje,

• Ekspert ds. uzbrojenia terenów pod inwestycje,


O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) korzysta z pełni praw publicznych,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada wiedzę i umiejętności oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i/lub wymagane uprawnienia w dziedzinie i specjalizacji objętej Programem, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania - szczegółowy wykaz wymagań w przedmiotowym zakresie został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

e) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WL 2014 - 2020.


Komplet dokumentów, na który składają się:

  1. wypełniony wniosek o wpis do Wykazu (Załącznik nr 2 do Regulaminu),

  2. stosowne oświadczenia (Załącznik nr 4,5 i 6 do Regulaminu) oraz

  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej),

należy składać w terminie od 16 grudnia br. od godz. 7:30 do dnia 8 stycznia 2016 r. do godz. 15:30 w „Punkcie Informacyjnym i naboru wniosków” w budynku UMWL przy ul. Stefczyka 3b w Lublinie lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Stefczyka 3b, 20 - 151 Lublin, z dopiskiem „Wykaz kandydatów na ekspertów”.

Decyduje data wpływu do instytucji.

Zgłoszenia, które zostały złożone po ww. terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki
  1. Archiwum Regulamin wraz z załącznikami zip , 4,06 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry