Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla Województwa Lubelskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla Województwa Lubelskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 71,87%
  • Europejski Fundusz Społeczny: 28,13%

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia

Oś priorytetowa

Wsparcie UE (EUR)

Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu

Fundusz

I. Badania i innowacje

100 416 755

4,50%

EFRR

II. Cyfrowe lubelskie

81 970 176

3,24%

EFRR

III. Konkurencyjność przedsiębiorstw

277 298 996

13,07%

EFRR

IV. Energia przyjazna środowisku

180 698 971

6,76%

EFRR

V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

257 896 270

11,61%

EFRR

VI. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

110 139 605

6,93%

EFRR

VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

73 020 103

3,17%

EFRR

VIII. Mobilność regionalna i ekologiczny transport

271 031 040

12,15%

EFRR

IX. Rynek pracy

225 794 843

8,87%

EFS

X. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

48 093 025

2,51%

EFS

XI. Włączenie społeczne

150 510 722

8,09%

EFS

XII. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

123 735 094

5,55%

EFS

XIII. Infrastruktura społeczna

232 928 490

10,44%

EFRR

XIV. Pomoc techniczna

79 424 084

3,11%

EFS

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry