Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu dla Województwa Lubelskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązują partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Te partnerstwa muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z Zarządem Województwa Lubelskiego.

ZIT w województwie lubelskim

W województwie lubelskim istnieje ZIT Lublin. Szczegółowe informacje na temat jego działalności można znaleźć na stronie.

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W Programie Regionalnym Województwa Lubelskiego realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w następujących obszarach:

  • zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach typu „brownfield”;
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza, poprawa integracji i wzrost atrakcyjności transportu publicznego;
  • zmniejszenie ilości odpadów w subregionie, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej;
  • zwiększenie spójności społecznej oraz eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację terytoriów;
  • zmarginalizowanych, zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.
Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry