Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem wszystkie projekty realizowane w ramach Programu muszą przyczyniać się do jej realizacji. Powinno się to wyrażać w konkretnym zakresie interwencji mającym na celu nie tylko wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (zasada równości szans płci), ale także zapewnienie dla wszystkich osób w tym osób z niepełnosprawnościami, jednakowego dostępu do edukacji, informacji i zatrudnienia, co przyczyni się do zapobiegania powstawaniu problemów społecznych, tj. bezrobociu czy ubóstwu (zasada dostępności). Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami może być realizowana poprzez zastosowanie uniwersalnego projektowania oraz mechanizmu racjonalnych usprawnień. Są to narzędzia umożliwiające kompleksowe podejście do planowania i projektowania zarówno produktów jak i odpowiedniego otoczenia, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniając im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa.

Uniwersalne projektowanie jest to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, (osób niepełnosprawnych, seniorów, matek i ojców z wózkami dziecięcymi, osób wysokich, otyłych, kobiet w ciąży itp.) w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania.

Mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Mechanizm racjonalnych usprawnień to mechanizm uruchamiany dopiero w trakcie realizacji projektu, gdy do udziału w projekcie zgłoszą się osoby z niepełnosprawnością, których udziału nie przewidziano na etapie przygotowania projektu. Pozwala on na elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników i zapewnia im optymalne usprawnienia.

Krajowa Jednostka Ewaluacji opublikowała raport pn. „Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025” . Dokument podzielony jest na dwa moduły badawcze. W przypadku Modułu I, celem głównym badania jest ocena dotychczasowej realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Moduł II badania dotyczy oceny realizacji programu Dostępność Plus. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Zapoznaj się z Dokumentami dotyczącymi realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności środków w ramach RPO WL 2014-2020:

 1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 2. Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030
 3. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 4. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
 5. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020
 6. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 7. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych- opracowanie w tekście łatwym do czytania
 8. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020
 9. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 10. Rządowy Program „Dostępność Plus”
 11. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych
 12. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 13. Baza wiedzy o dostępności
 14. Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami
 15. Jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności - Poradnik do Ustawy o dostępności (MFiPR)
 16. Niezbędnik koordynatora dostępności

Publikacje, które przybliżą informacje o tym jak można korzystać z Funduszy Europejskich 2014-2020 stosując zasady równości szans i niedyskryminacji:

 1. Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020
 2. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 – wersja interaktywna
 3. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 – wersja kontrastowa
 4. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 - wersja z tłumaczem języka migowego
 5. Broszura. Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
 6. Na stronie Inwestycje dla wszystkich w zakładce "Publikacje" znajdują sięnastępujące opracowania:

  6.1 Dostępność Funduszy Europejskich 2014 - 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce.
  6.2 Jak zaplanować inwestycję dla wszystkich? Standard minimum dostępności budynków, dróg, chodników i środków transportu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  6.3 Inwestycje dla wszystkich. Podsumowanie audytów architektonicznych i transportowych oraz realizacji projektu.
  6.4 Inwestycje dla wszystkich. Podsumowanie audytów architektonicznych i transportowych oraz realizacji projektu. Wersja w języku migowym.

Odwiedź portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnością:


W lipcu 2018 roku przyjęto rządowy Program "Dostępność Plus".

- Program adresowany jest do wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i osób z niepełnosprawnością (OzN).

- Na jego realizację zostanie przeznaczone 23,3 mld zł. Głównym celem Programu jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życiowej wszystkim obywatelom. Realizacja działań Programu pomoże wielu osobom uniknąć wykluczenia społecznego, umożliwi im samodzielne i godne funkcjonowanie, zwłaszcza przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia OzN i starszych.

- 2 stycznia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności.

Szkolenia będą prowadzone w obszarach:

- audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji

- Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przyjęte przez Komisję Europejską 14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), które umożliwią usunięcie szeregu barier w dostępie do usług

- Środki Europejskiego Funduszu Społecznego będą mogły zostać wykorzystane na rzecz realizacji programu Dostępność Plus, przyjętego przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. Nowe zapisy PO WER umożliwią realizację 18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie Dostępność Plus. W sumie w PO WER zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro.

Więcej infomacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.


Informacja dotycząca deklaracji dostępności zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

IZ RPO uprzejmie informuje, że artykuł 10 pkt. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, nakłada na instytucje publiczne obowiązek sporządzenia deklaracji dostępności cyfrowej swojej strony internetowej.

Deklaracja dostępności jest dokumentem, na podstawie którego instytucja dokonuje sprawdzenia dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnych oraz pełni stały nadzór nad tą dostępnością. Deklaracja informuje osoby z niepełnosprawnościami o tym czego mogą spodziewać się korzystając z danej strony internetowej. Przepisy ww. ustawy nakazują regularny, coroczny (do dnia 31 marca każdego roku), przegląd informacji zawartych w deklaracjach dostępności, zobowiązując podmiot publiczny do jej niezwłocznej aktualizacji.

Ustawa przewiduje kary pieniężne, które będą mogły być nakładane na podmioty publiczne.
W przypadku gdy podmiot publiczny w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie będzie wywiązywał się z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, będzie mógł zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do 10 000 zł. Kara pieniężna w wysokości do 5 000 zł może zostać nałożona na podmiot, który nie sporządził i nie opublikował deklaracji dostępności bądź opublikowana deklaracja nie będzie odpowiadała narzuconym wymaganiom technicznym.

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanowiła wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Decyzja wykonawcza

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. dokumentem jak i ustawami , które regulują zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami: ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Załączniki

 1. Plik PDF Katalog przykładów zastosowania standardów dostępności pdf , 12,64 MB
 2. Archiwum Poradnik dostępności w samorządzie z załącznikami zip , 1,61 MB
 3. Plik PDF Dokument pn. Sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci: Zestaw narzędzi działania krok po kroku pdf , 3,50 MB
 4. Plik PDF Dostępność Plus - Jak pisać proste i dostępne treści (MFiPR) pdf , 402,56 kB
 5. Plik PDF Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 pdf , 283,54 kB
 6. Plik PDF Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 pdf , 3,48 MB
 7. Archiwum Poradnik dostępności w samorządzie z załącznikami zip , 1,61 MB
 8. Plik PDF Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 pdf , 467,20 kB
 9. Plik PDF Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych pdf , 285,20 kB
 10. Plik PDF Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych- opracowanie w tekście łatwym do czytania pdf , 4,44 MB
 11. Plik PDF Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 pdf , 161,81 kB
 12. Plik PDF Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania pdf , 180,98 kB
 13. Plik PDF Rządowy Program „Dostępność Plus” pdf , 1,01 MB
 14. Plik PDF Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020 pdf , 2,23 MB
 15. Plik PDF Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 – wersja interaktywna pdf , 3,63 MB
 16. Plik PDF Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 – wersja kontrastowa pdf , 3,57 MB
 17. Plik PDF Broszura. Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością pdf , 2,35 MB
 18. Plik PDF Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych pdf , 470,37 kB
 19. Plik PDF Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pdf , 561,86 kB
 20. Plik tekstowy Niezbędnik koordynatora dostępności docx , 832,05 kB
 21. Plik PDF Jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności - Poradnik do Ustawy o dostępności (MFiPR) pdf , 2,08 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.