Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Nowy podział środków w RPO 2014-2020, mniej priorytetów oraz określenie wartości tzw. wskaźników, czyli danych liczbowych, które będą świadczyły o efektach programu. To tylko kilka zmian w najnowszej odsłonie przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. Po konsultacjach społecznych, opinie o dokumencie wyrażą teraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

11 lutego 2014 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął kolejną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Uwzględniono w niej wynik konsultacji społecznych prowadzonych od początku października do 22 listopada 2013 roku, uwagi resortu infrastruktury i rozwoju oraz raport ze wstępnej analizy programu.

W obecnym kształcie dokumentu znajdziemy zmieniony podział środków. Jego korekty szły w parze ze zwiększeniem funduszy w RPO 2014-2020 z 2 do 2,23 mld euro. To szósty pod względem wysokości budżet wśród wszystkich 16. przyszłych Regionalnych Programach Operacyjnych. Obszarami gdzie ulokowano najwięcej unijnych pieniędzy są:

Wybrane obszary w nowym RPO WL, na które przeznaczono najwięcej środków

Wysokość środków

Fundusz

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa

225,54 mln euro

EFRR1

Wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

158,82 mln euro

EFRR

Zwiększenie nowych inwestycji w sektorze MŚP

156,11 mln euro

EFRR

Rozwój obszarów rewitalizowanych

127,68 mln euro

EFRR

Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym

124,59 mln euro

EFS2

Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

113,12 mln euro

EFRR

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

105,96 mln euro

EFRR

Ogólnodostępne i wysokosprawne usługi medyczne i społeczne

103,54 mln euro

EFRR

Promowanie przedsiębiorczości

103,03 mln euro

EFRR

Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy

99,46 mln euro

EFS

Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w regionie

80,81 mln euro

EFS

1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 Europejski Fundusz Społeczny

W poprzedniej wersji, program liczył 15 osi priorytetowych. Teraz jest ich 14. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano z jednej z nich. Natomiast połączono dwie dotychczas odrębne osie: Efektywność energetyczna oraz Gospodarka niskoemisyjna w jedną o wspólnej nazwie Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Trzecia odsłona programu trafiła teraz pod obrady Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Czekamy na opinię tych gremiów nt. dokumentu. Po zakończeniu tego etapu, powstanie ostateczna wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020, którą musimy przekazać do Komisji Europejskiej, najpóźniej do 10 kwietnia br. Wtedy będzie można mówić o rozpoczęciu negocjacji nowego RPO WL z Brukselą.

Załączniki

  1. Plik PDF Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 [wer. 3] pdf , 1,92 MB
  2. Plik PDF Aneks diagnostyczny pdf , 1,72 MB
  3. Plik PDF Ocena stanu spełnienia warunków wstępnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pdf , 541,75 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry