Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Beneficjencie LAWP - Zobacz! Sprawdź! Pamiętaj!

Dbałość o prawidłową realizację projektu to nasz priorytet, dlatego z myślą o Twoim projekcie publikujemy wykaz wskazówek, które pomogą Ci w sposób rzetelny przygotować wniosek o płatność, co przyczyni się do szybszej wypłaty środków!

Kieruj się poniższymi radami, aby skutecznie i sprawnie rozliczyć Twój projekt!

 • W pierwszej kolejności skorzystaj z dostępnych dokumentów. Prawidłowo sporządzony wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności znajomości Instrukcji Beneficjenta SL2014 wraz z uszczegółowieniem, zapisów Umowy o dofinansowanie Projektu oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(5)) - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE;
 • Dokonaj wyboru wykonawców w oparciu o zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(5)) - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE.
 • Przygotowując wniosek o płatność pamiętaj, że rozliczenie następuje w oparciu nie tylko o formularz wniosku w systemie SL20214. Podstawą wypłaty środków jest potwierdzenie, że wydatki zostały poniesione w sposób prawidłowy, zgodny z Umową o dofinansowanie Projektu. Odbywa się to poprzez przedłożenie dokumentacji obejmującej rozliczane wydatki.

Najczęściej popełnianym błędem przy składaniu wniosku o płatność jest brak poszczególnych załączników oraz brak ich przypisania do kosztów kwalifikowalnych.

Beneficjencie pamiętaj! Uporządkuj dokumentację w sposób staranny i rzetelny. To przyspieszy weryfikację wniosku.

 • Dołącz wszystkie wymagane załączniki – wykaz załączników znajduje się w Umowie o dofinansowanie (m.in. dowody księgowe, potwierdzenia przelewów, protokoły odbioru, umowy z wykonawcami, protokoły z postepowań wraz z ofertami, Oświadczenia beneficjenta);
 • Dopilnuj, by załączniki były czytelnie zeskanowane i odpowiednio pogrupowane oraz zamieszczone w dostępnych formatach;
 • Zidentyfikuj wszystkie załączniki, przypisz im odpowiednie nazwy lub numery (np. związane z poszczególnymi wydatkami);
 • Pamiętaj o opisaniu faktur zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej;
 • Przy wnioskach o zaliczkę pamiętaj o aktualnym zaświadczeniu z banku dotyczącym rachunków bankowych;
 • Przy wnioskach rozliczających zaliczkę pamiętaj o wyciągu z rachunku bankowego konta zaliczkowego;
 • Przy wnioskach rozliczających zaliczkę pamiętaj o terminowym złożeniu wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę;
 • W przypadku rozliczania instalacji fotowoltaicznych pamiętaj o przedłożeniu umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej oraz potwierdzenia instalacji licznika;

Przykładowo posegregowany (nazwany) komplet dokumentów:

 • Dokumentacja z postępowania dot. Wyboru wykonawcy na zakup środka trwałego 1/1
 • (Oferta nr 1/Oferta nr 2 etc. Protokół z postępowania na zakup środka trwałego 1/1)
 • Umowa z Wykonawcą na zakup środka trwałego 1/1
 • Faktura dot. Środka trwałego 1/1
 • Potwierdzenie przelewu do faktury dot. Środka trwałego 1/1
 • Protokół odbioru dot. Środka trwałego 1/1
 • Oświadczenia Beneficjenta zgodne z wzorem …

Najczęściej popełniane błędy w formularzu wniosku o płatność w SL2014:

 • Niespójności pomiędzy danymi wskazanymi w Zestawieniu dokumentów a widniejącymi na dokumentach źródłowych (np. błędne nr księgowe, błędne kwoty brutto/netto, błędne kategorie limitów);
 • Błędne wartości wskaźników produktu oraz rezultatu (należy zweryfikować w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie);
 • Wnioskowanie o wyższe wartości kosztów kwalifikowalnych niż założone w Umowie o dofinansowanie Projektu.

Beneficjencie pamiętaj! Jeśli w wyniku zakupów powstały oszczędności, które chcesz wykorzystać na inne zaplanowane w projekcie wydatki – zawnioskuj o zmianę zanim złożysz wniosek o płatność!

Najczęściej popełnianym błędem podczas uzupełniania/poprawy wniosku o płatność jest niestosowanie się do uwag zawartych w piśmie LAWP.

Beneficjencie pamiętaj:

 • Przygotuj pismo przewodnie, w którym odniesiesz się do każdej uwagi wskazanej w piśmie LAWP;
 • Wykasuj wszystkie załączniki złożone do pierwszej wersji wniosku o płatność i załącz wyłącznie te wymagane w konkretnej, poprawianej wersji;
 • Zidentyfikuj załączniki i przypisz im odpowiednie nazwy lub numery (np. związane z wydatkami);
 • W przypadku wątpliwości skontaktuj się z opiekunami projektu, numery wskazane są w piśmie LAWP;

Pamiętaj, że dopiero w oparciu o prawidłowo zweryfikowany wniosek o płatność LAWP dokona wypłaty środków z dotacji.

Dodatkowo zachęcamy Cię, abyś skorzystał z organizowanych przez LAWP Webinarów!

Planowane Webinary LAWP

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji i poprawnego rozliczania Twojego projektu zapraszamy Cię już dzisiaj na najbliższe Webinary LAWP, w których omówimy jak prawidłowo rozliczać projekty, wskażemy najczęstsze błędy Beneficjentów i odpowiemy na Twoje pytania!

 • 30.11.2021 - Jak prawidłowo rozliczać i realizować projekty z Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach?

- program Webinaru

- formularz zgłoszeniowy

 • 7.12.2021 - Zasady prawidłowej realizacji projektów – webinar dla Beneficjentów LAWP

- program i formularz zgłoszeniowy już wkrótce na stronie

Jeśli nie możesz uczestniczyć w Webinarach zachęcamy do obejrzenia nagranego szkolenia dot. prawidłowej realizacji projektów.

 • video Zasady prawidłowej realizacji projektów – webinar informacyjny dla Beneficjentów LAWP w Lublinie

  Zasady prawidłowej realizacji projektów – webinar informacyjny dla Beneficjentów LAWP w Lublinie

Poniżej przedstawiamy niezbędne Poradniki i publikacje:

(Instrukcja dedykowana jest dla użytkowników SL2014 będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów LAWP do pracy w systemie.)

Jeśli masz pytania, wątpliwości w trakcie realizacji projektu, napisz do nas maila na lawp@lawp.eu lub skontaktuj się z opiekunem projektu.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry