Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród aktualności

Zarząd Województwa Lubelskiego wprowadził zmiany do harmonogramu konkursów na 2020 rok w Regionalnym Programie Operacyjnym.

23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok. Wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014 – 2020:

  a) w ślad za Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 3 kwietnia 2020 r. C(2020) 2066 final zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 887 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla lubelskiego w Polsce usunięto Działanie 5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych, Działanie 5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast subregionalnych, Działanie 5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych i Działanie 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych

  b) zrezygnowano z konkursu w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, którego ogłoszenie pierwotnie zaplanowano na kwiecień br. W obliczu zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji związanej z trwającą epidemią COVID-19, mając na uwadze zapisy Komunikatu Komisji Europejskiej Tymczasowych ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, środki dedykowane na ww. konkurs zostaną przeznaczone na realizację działań ukierunkowanych na walkę z wirusem SARS-CoV-2.

 1. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020:

  a) w Działaniu 12.1 Edukacja przedszkolna w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym wynikającym z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zmieniono planowany termin rozpoczęcia naboru projektów z marca na czerwiec. Powyższe zostało zaakceptowane uchwałą CXXVII/2584/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 marca 2020 r. oraz uchwałą Nr CXXXVII/2732/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Wstawiono adnotację, iż nabór jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej wynikającej z wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19.

  b) w Działaniu 12.4 Kształcenie zawodowe, w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym wynikającym z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zmieniono planowany termin rozpoczęcia naboru projektów z miesiąca marca na kwiecień. Powyższe zostało zaakceptowane uchwałą Nr CXXVII/2585/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 marca 2020 r.
  Jednakże, w wyniku dodatkowych konsutacji z Komisją Europejską, nabór w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe został anulowany 27.04.2020r.
Załączniki
 1. Plik PDF Harmonogram naboru wniosków na 2020 r. z 23 kwietnia 2020r. pdf , 965,67 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry