Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Komunikaty

Dostępnych 3 komunikatów.

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20

Konkurs ma charakter otwarty i jest podzielony na rundy.

Runda konkursowa trwa 14 dni. Rundy konkursowe następują jedna po drugiej. Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 27.03.2020 r. do 30.06.2020 r.

Nr rundy konkursowej

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie do IOK w ramach danej rundy konkursowej

I runda konkursowa*

27 marca 2020 r. – 9 kwietnia 2020 r.

*Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na konkurs.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Gdzie należy składać wnioski

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Kontaktowy, pokój nr 1

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie papierowej (wydruk
z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Przed wydrukowaniem papierowej wersji wniosku (z formatu PDF) należy sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem "Sprawdź" w LSI2014EFS).

Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji, są opatrzone sformułowaniem: "Wydruk próbny", co skutkuje niespełnieniem warunku formalnego nr 3.2.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

- wyłącznie w formie elektronicznej,

- w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

- wyłącznie w formie papierowej

nie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji i ocenie jako wnioski.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 1. szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół podstawowych artystycznych) albo szkoła specjalna przyspasabiająca do pracy

albo

 1. organ prowadzący podmiot wymieniony w lit. a

(Typ projektu nr 1 lit. a-j w SZOOP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Projekty w zakresie:
 1. zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego
  z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, staże uczniowskie, praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 2. współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
 3. aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy,
 4. wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
 5. dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
 6. wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 7. wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,
 8. organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matematyczno - przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,
 9. organizowania i udzielania doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 10. promocji kształcenia zawodowego, w tym organizacji/udziału w targach edukacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego wynosi 2 266 666,67 Euro, tj. 9 717 880,00 PLN, przy czym:

 1. maksymalne współfinansowanie ze środków EFS (75% wartości projektów): 8 574 600,00 PLN;
 2. maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych (10% wartości projektów): 1 143 280,00 PLN
 3. wymagany minimalny wkład własny w wysokości 15 % wartości projektów: 1 714 920,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 75%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

   • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych;
   • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
   • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych;
   • w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Wysokość wkładu własnego oceniana jest zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 6:

Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład własny w wysokości minimum 15% wartości projektu.

(Typ projektu 1 lit. a-j w SZOOP)

Minimalna wartość projektu, zgodnie z kryterium ogólnym zerojedynkowym nr 8 lit. a:

Wartość dofinansowania projektu jest wyższa niż równowartość 100 000 EUR wyrażona w PLN.

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne
w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 12.4 Kształcenie zawodowe informacje udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

Załączniki

 1. Plik PDF Regulamin konkursu pdf , 1,24 MB
 2. Archiwum Załączniki do regulaminu zip , 13,33 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)