Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Pytania i odpowiedzi

Proszę o uszczegółowienie daty rozpoczęcia i zakończenia udziału w formie prace interwencyjne.

Odpowiednio:

- za datę rozpoczęcia należy przyjąć dzień wydania skierowania czy pierwszy dzień zatrudnienia,

- za datę zakończenia udziału w formie należy przyjąć ostatni dzień refundacji
(do 6 miesięcy) czy ostatni dzień zatrudnienia wynikającego z umowy po wywiązaniu
(do 9 miesięcy).

W związku z powyższym jak należy liczyć efektywność w w/w formie,tj.
- po okresie refundacyjnym (po 6 miesiącach) czy

- po okresie zatrudnieniowym wynikającym z umowy (po 9 miesiącach)

Datą rozpoczęcia prac interwencyjnych należy uznać faktyczną datę rozpoczęcia prac interwencyjnych przez osobę bezrobotną skierowaną do prac interwencyjnych. Natomiast jako datę zakończenia udziału w formie wsparcia jaką są prace interwencyjne, należy przyjąć datę zakończenia udziału we wsparciu (tj. ostatni dzień, za który przysługuje refundacja kosztów zatrudnienia
w ramach projektów EFS).

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy:

  • zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS lub
  • przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy lub
  • podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie.

W przypadku prac interwencyjnych w kryterium efektywności zatrudnieniowej uwzględniane są osoby, które po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia współfinansowanych
ze środków EFS zostały zatrudnione przynajmniej na ½ etatu lub podjęły własną działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu weryfikacji i monitorowania spełniania kryterium efektywności zatrudnieniowej zostały określone w Załączniku nr 8 do Informacji o naborze projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w roku 2020.


Czy w opisie grupy docelowej należy wskazać ile osób będzie objętych wsparciem w 2020r. a ile w 2021r., czy wystarczy ogólna liczba? Czy należy za każdym razem zgłaszać zmiany jeśli ulegnie to przesunięciu, czy jednak liczy się ogólna liczba uczestników projektu i stan na koniec realizacji projektu?

Zgodnie z informacją o naborze nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/20 nie jest wymagane od Wnioskodawców wskazania odrębnej liczby osób objętych wsparciem w roku 2020 oraz w roku 2021.We wniosku o dofinansowanie wystarczy określić ogólną liczbę osób objętych wsparciem w ramach projektu. Należy jednak mieć na uwadze, że Beneficjent zobowiązany jest realizować projekt zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie, natomiast dokonywanie wszelkich zmian w projekcie wymaga zgłoszenia Instytucji Pośredniczącej w SL2014 oraz przekazania zaktualizowanego Wniosku i uzyskania akceptacji Instytucji Pośredniczącej.


Obecnie mamy zatwierdzony wniosek o płatność za IV kw. 2019r. (ostateczny będzie w kwietniu 2020r.), jakie wartości należy policzyć do wartości bazowych we wskaźnikach rezultatu (3.1.1 Wniosek o dofinansowanie)?

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji o naborze: Instrukcja wypełniania wnioskuo dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL „Dla każdego wybranego wskaźnika rezultatu należy określić jednostkę pomiaru, a następnie na podstawie przeprowadzonej analizy problemu należy określić jego wartość bazową, czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu…” W sytuacji, gdy oszacowanie wartości bazowej nie jest możliwe, m.in. ze względu na brak dostępnych danych historycznych lub ich nieporównywalność - wartość bazowa może wynosić zero. W zawiązku z powyższym w punkcie 3.1.1 Wniosku o dofinansowanie projektu nie ma konieczności wykazywania wartości bazowych wskaźników rezultatu i produktu, jednak w sytuacjgdy Wnioskodawca zdecyduje się określić ww. wartości narastająco, należy wówczas odnieść się do wartości wykazanych w ostatnim zatwierdzonym wniosku o płatność.


Jaką opcję należy wybrać we wniosku o dofinansowanie przy Budżecie w punkciedotyczącym Deklaracji VAT – czy kwoty są kwotami zawierającymi VAT czy częściowo zawierającymi VAT?

W odniesieniu do kwalifikowalności podatku VAT poszczególne pozycje we wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić zgodnie z instrukcją wskazaną w załączniku nr 2 do informacji o naborze tj.:

W przypadku, gdy wnioskodawca/partner (w przypadku projektów partnerskich) ma możliwość odliczenia podatku VAT od części kosztów, w związku z czym podatek VAT dla niektórych pozycji budżetu jest niekwalifikowalny, należy:

  • zaznaczyć w sekcji IX Deklaracja VAT, że kwoty wskazane w Budżecie są kwotami częściowo zawierającymi podatek VAT;
  • w szczegółowym budżecie wpisać kwoty brutto lub netto w odniesieniu do poszczególnych pozycji budżetu (poszczególnych kosztów), w zależności od tego, czy wnioskodawca kwalifikuje VAT czy nie;
  • w polu „Uzasadnienie" w szczegółowym budżecie wpisać te pozycje (numer odpowiedniej pozycji w szczegółowym budżecie), dla których VAT jest niekwalifikowalny i które nie zawierają VAT.

Powyższe nie dotyczy VAT w zakresie, w którym wnioskodawcy przysługuje prawo częściowego odliczenia podatku VAT wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności VAT ten nie jest kosztem kwalifikowalnym.


Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wszystkie szkolenia kończą się egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji i co najmniej 50% szkoleń to szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji.
W związku z tym planujemy szkolenia zarówno z kwalifikacjami jak również zg. z potrzebami osób bezrobotnych, pracodawców i Barometrem zawodów szkolenia z kompetencjami (ok. 30% osób zostanie objętych szkoleniami, zarówno z kwalifikacjami jak i z kompetencjami). Czy obowiązkiem jest założenie, iż 32% uczestników projektu uzyska kwalifikacje oraz 32% długotrwale bezrobotnych i 27% os. niepełnosprawnych?
W Informacji o naborze wskazano wskaźniki rezultatu i produktu, które są dla całego Działania i monitorowane na poziomie regionalnym, czy jeżeli nie zostaną one uwzględnione we wniosku o dofinansowanie będzie to powodem odrzucenia wniosku? (nie wymagają tego kryteria dostępu).
Przy tak dużych i długich projektach nie sposób założyć taką dużą ilość tylko szkoleń z kwalifikacjami, tym bardziej że mamy możliwość realizacji szkoleń z kompetencjami.

Zgodnie z informacją o naborze nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/20 dla każdego Działania w ramach Priorytetów Inwestycyjnych RPO WL wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie regionalnym. Wnioskodawcy w ramach realizowanych projektów już na etapie planowania projektu muszą wziąć pod uwagę wartości docelowe wskaźników określonych w Rocznym Planie Działania na rok 2020 dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020 oraz dążyć do ich osiągnięcia na poziomie zbliżonym do wskazanych w ww. dokumencie wartości


Zgodnie z kryterium dostępu nr 1 nie ma wymogu wskazania liczby rolników z g. z proporcją, czy jest zalecana jakaś liczba rolników, którzy zostaną objęcie wsparciem w projekcie?

Zgodnie z informacją o naborze nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/20 Wnioskodawca w ramach grupy docelowej ma możliwość objęcia wsparciem w ramach projektu „Rolników i członków ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z następujących grup:…”. Instytucja ogłaszająca nabór nie określiła w informacji o naborze minimalnej liczby osób z ww. kategorii, którą Wnioskodawca powinien objąć wsparciem. Tym samym udział w projekcie rolników powinien wynikać bezpośrednio z analizy sytuacji społeczno-zawodowej niniejszej grupy. Niemniej IP zwraca uwagę, iż ze względu na zaplanowaną reorientację zawodową osób odchodzących z rolnictwa, Wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby objąć wsparciem jak najwięcej osób zamierzających odejść z rolnictwa, a tym samym osiągnąć zaplanowaną wartość docelową wskaźnika Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie.


Czy w ramach tegorocznego projektu RPO (Działanie 9.2 Projekty PUP) można rekrutować na daną formę wsparcia np. staż osoby, które były już na stażu w poprzednich latach w ramach RPO? W poprzednich latach otrzymaliśmy informację, że możemy rekrutować osoby, które były już wcześniej w projekcie, ale na inną formę wsparcia (ale żeby liczba takich osób nie przekroczyła 10% UP). W tym roku pojawia się sporo osób chętnych na staż, które były już na stażu w poprzednich projektach RPO, podjęły zatrudnienie po tym stażu i ponownie się zarejestrowały. Czy możemy je zrekrutować do tegorocznego nowego projektu RPO?

Co do zasady nie ma przeciwskazań, aby osoby, które brały udział w projektach realizowanych przez urzędy pracy w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa w poprzednich latach, wzięły udział w tegorocznym projkecie pod warunkiem, że osoby te nadal mieszczą się w katalogu osób kwalifikujących się do objecia wsparciem.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie IP ponowne uczestnictwo osób, które brały udział w innym projekcie, każdorazowo należy rozpatrywać w sposób indywidualny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej odnoszącej się konkretnie do danej osoby.

Niemniej należy podkreślić, iż nie znajduje uzasadnienia sytuacja, aby uczestnik po raz kolejny odbywał staż, w tym samym zawodzie, jak również u tego samego pracodawcy.


Czy w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu od 01.01.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, możliwa jest wypłata środków w postaci dotacji jeżeli nie ma jeszcze podpisanej umowy oraz wprowadzonego projektu w systemie SL2014.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, istnieje możliwość ponoszenia wydatków w ramach projektu współfinansowanego z EFS przed zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu PUP i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Warunkiem uznania wydatków projektu PUP, o których mowa w zdaniu pierwszym, za kwalifikowalne jest zachowanie ich zgodności i zakresu realizowanego wsparcia finansowanego ze środków FP z zatwierdzonym następnie wnioskiem o dofinansowanie projektu PUP.

Komunikaty

Dostępnych 1 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Monika Polakowska (WUP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry