Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 5 komunikatów.

Informacje o naborze


Nabór ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, tj. ich skuteczną aktywizację zawodową. Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im wejście lub powrót na rynek pracy. Osoby te wymagają szczególnego wsparcia z uwagi na okres bierności zawodowej, brak lub dezaktualizację posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego czy też gorszą sytuację zatrudnieniową. Ze względu na wysoki poziom ukrytego bezrobocia, w tym głównie na obszarach wiejskich, w ramach Działania została zaplanowana reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w celu podejmowania przez nich zatrudnienia poza rolnictwem.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 02-03-2020 r. do 10-03-2020 r.

Za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie należy uznać dzień wpływu wniosku do ION w formie papierowej.

Nabór prowadzony jest w trybie pozakonkursowym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin zakończenia oceny projektów – marzec/kwiecień2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,
ul. Obywatelska 4,
20-092 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały)

W celu umożliwienia oceniającym weryfikacji poprawności zaplanowanych wydatków wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy dodatkowo przesłać uzupełnioną informację obejmującą całość zaplanowanych wydatków wraz z podatkiem VAT, tj. wartość projektu współfinasowanego z EFS. Wzór przedmiotowej informacji stanowi załącznik nr 10 do Informacji o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.

 1. W ramach projektów współfinansowanych z EFS mogą być finansowane usługi
  i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia uczestnikowi projektu musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną zidentyfikowane jako celowe do poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
 2. W ramach projektu usługi rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, mogą być realizowane dla uczestników, natomiast nie są finansowane
  w ramach projektów ze środków FP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Informacji o naborze - Warunki formalne i kryteria wyboru projektów.

Finanse

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP/MUP powinny zostać przygotowane na wartość zgodną z kwotą określającą podział środków Funduszu Pracy dla PUP/MUP z województwa lubelskiego na rok 2020 oraz 2021, wskazaną w załączniku nr 9 do przedmiotowej Informacji o naborze.

W 2020 roku należy zaplanować wydatkowanie na kwotę wskazaną w decyzji Ministra MRPiPS pomniejszoną o zobowiązania z 2019 roku zaciągnięte w ramach piątej edycji projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w 2020 roku w województwie lubelskim, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi 72 842 208,28 PLN, w tym:

 • budżet środków europejskich: 61 915 877,04 zł
 • kwota w części wkładu krajowego: 10 926 331,24 zł.

Kwota środków dofinansowania przeznaczona na 2021 rok wynosi: 32 941 104,00 zł:

 • budżet środków europejskich: 27 999 938,40 zł
 • kwota w części wkładu krajowego: 4 941 165,60 zł.

Pytania i odpowiedzi

Informacje w sprawach dotyczących Działania 9.2. Aktywizacja zawodowa – projekty PUP udzielane są w Punkcie Kontaktowym RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, III piętro, pokój 330 lub pod nr tel. (81) 46 35 363 lub 605 903 491 oraz drogą elektroniczną pod adresem punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl.

Załączniki

 1. Plik PDF Informacja o naborze projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w 2020 roku pdf , 1,24 MB
 2. Archiwum Załączniki do Informacji o naborze projektów pozakonkursowych zip , 11,90 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Monika Polakowska (WUP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry