Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród dokumentów

Dokument

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 9 i 10 osi priorytetowej na zatrudnienie na lubelskim rynku pracy. Został on zrealizowany przez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. Ocena wpływu wsparcia na rzecz osób pozostających bez pracy bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

2. Ocena działań skierowanych do osób pozostających bez pracy zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

3. Ocena interwencji umożliwiającej powrót lub wejście na rynek pracy osobom (w szczególności kobietom), które w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi.

4. Ocena wsparcia mającego na celu podnoszenie kompetencji/kwalifikacji pracowników sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych (w szczególności szkoleń i doradztwa), w tym ocena wpływu działań outplacementowych na zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

5. Ocena wpływu programów zdrowotnych na zwiększenie dostępności do świadczeń, poprawę sytuacji zdrowotnej regionu oraz przeciwdziałanie bierności zawodowej powodowanej stanem zdrowia.


Data podpisania:

Data wejścia w życie:

Załączniki

  1. Plik PDF Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach 9 i 10 osi priorytetowej RPO WL 2014-2020 pdf , 1,18 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Patrycja Kowalik (RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry