Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zarząd Województwa Lubelskiego uprzejmie informuje, że w dniu 22 grudnia 2014 r., Uchwałą ZWL nr VII/101/2014, został określony udział przedstawicieli strony samorządowej, rządowej oraz przedstawicieli partnerów spoza administracji w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (KM RPO). Zgodnie z ww. uchwałą w skład KM RPO w charakterze członka wchodzi jeden przedstawiciel izb gospodarczych.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do wzięcia udziału w naborze kandydatów, mającym na celu wyłonienie przedstawiciela reprezentującego interesy izb gospodarczych w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prawo do zgłaszania swoich przedstawicieli mają jedynie izby gospodarcze z terenu województwa lubelskiego, działające w oparciu o Ustawę o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w pracach Komitetu proszone są o złożenie propozycji kandydatur:

  • osobiście do Sekretariatu Departamentu Zarządzania RPO lub
  • drogą elektroniczną na adres sekretariatkmrpo@lubelskie.pl, w tytule maila: Nabór przedstawicieli izb gospodarczych do KM RPO - zeskanowany formularz zgłoszeniowy (decyduje data wpływu) lub
  • w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem Nabór przedstawicieli izb gospodarczych do KM RPO (decyduje data wpływu) na adres Departamentu Zarządzania RPO.

w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2015 roku do godz.15ºº.

Każda z izb może zgłosić wyłącznie jednego przedstawiciela na członka Komitetu wraz z jego stałym zastępcą. Zgłoszenia powinny być składane na formularzu zgłoszeniowym podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej izby. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Komitet Monitorujący dokonuje przeglądu wdrażania programu i postępów w realizacji zakładanych celów oraz bada kwestie wpływające na wykonanie RPO WL. W związku z powyższym członkowie KM RPO powinni posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub w dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji RPO WL. Dodatkowo wskazane osoby powinny cechować się komunikatywnością, zdolnościami analitycznymi, samodzielnością, kreatywnością, umiejętnością wychodzenia z inicjatywą i pracy w zespole oraz umiejętnością prowadzenia wystąpień publicznych. Przy delegowaniu przedstawicieli do udziału w pracach Komitetu proszę również o uwzględnienie parytetu płci. Ponadto preferowane jest także aby zgłaszane osoby posiadały wykształcenie wyższe.

Informacja o wybranym przez Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawicielu izb gospodarczych na Członka Komitetu Monitorującego RPO WL 2014-2020 i jego stałym zastępcy zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WL - tel. (081) 44 16 753.

Załączniki

  1. Plik tekstowy Formularz Zgłoszeniowy doc , 173,50 kB
  2. Plik PDF Formularz Zgłoszeniowy pdf , 235,15 kB
  3. Plik PDF Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego Nr VII/101/2014 pdf , 387,61 kB
  4. Plik PDF Załącznik nr 1 do Uchwały ZWL - Udział poszczególnych stron w składzie KM RPO WL 2014-2020, plik PDF, 367 kB pdf , 367,17 kB
  5. Plik PDF Załącznik nr 2 do Uchwały ZWL - Kryteria wyboru przedstawicieli w KM RPO WL 2014-2020 pdf , 338,84 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry