Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Witaj w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)

RPO WL 2014-2020 to jeden z 16. Regionalnych Programów Operacyjnych.

Bardzo ważne informacje

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Budżet RPO WL 2014-2020 wynosi 2,23 mld €.

Dzięki tym środkom w ramach dwóch funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Europejskiego Funduszu Społecznego

wsparcie otrzymają kluczowe dla rozwoju województwa lubelskiego obszary:

 • przedsiębiorczość,
 • badania i innowacje,
 • energetyka odnawialna,
 • środowisko,
 • rynek pracy,
 • edukacja,
 • pomoc społeczna,
 • transport,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia.

Dobre rady

Na początek zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po Regionalnym Programem Operacyjnym, który zawiera podstawowe informacje na temat programu i możliwości jakie oferuje.

Przewodnik po Regionalnym Programie Operacyjnym

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego

Tabela przedstawia szczegółowy budżet RPO w rozbiciu na obszary wsparcia

Nazwa osi priorytetowej i działania

Wsparcie z
UE (w EUR)

Instytucja ogłaszająca konkurs

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

100 416 755

DW EFRR i LAWP

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa

10 041 676

DW EFRR

1.2 Badania celowe

39 732 176

LAWP

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

37 732 177

LAWP

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

6 910 726

LAWP

1.5 Bon na innowacje

6 000 000

LAWP

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

81 970 176

DW EFRR

2.1 Cyfrowe Lubelskie

81 109 176

DW EFRR

2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

861 000

DW EFRR

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

277 298 996

DW EFRR i LAWP

3.1 Tereny inwestycyjne

18 853 303

DW EFRR

3.2 Instrumenty kapitałowe

11 500 000

LAWP

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

5 000 000

LAWP

3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

13 500 000

LAWP

3.5 Bon na doradztwo

6 072 608

LAWP

3.6 Marketing gospodarczy

10 605 025

DW EFRR

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

202 647 132

LAWP

3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

0

DW EFRR

3.9 Udział w targach i misjach

4 394 975

LAWP

3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych

4 625 953

LAWP

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

180 698 971

DW EFRR i LAWP

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

141 427 089

DW EFRR

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

39 271 882

LAWP

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna

275 896 270

DW EFRR i LAWP

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

45 787 659

LAWP

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

97 970 663

DW EFRR

5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

25 444 737

DW EFRR

5.4 Transport niskoemisyjny 12 216 678 DW EFRR
5.5 Promocja niskoemisyjności 13 770 238 DW EFRR
5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 63 749 393 DW EFRR
5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych 4 625 953 DW EFRR
5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast subregionalnych 6 476 334 DW EFRR
5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych 5 854 615 DW EFRR
Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efek-tywne wykorzystanie zasobów 110 139 605 DW EFRR
6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 4 427 784 DW EFRR

6.2 Mała retencja

Realizacja działania 6.2 Mała retencja nie będzie kontynuowana
6.3 Gospodarka odpadami 29 739 392 DW EFRR
6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 75 972 429 DW EFRR

Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

73 020 103

DW EFRR

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

50 268 208

DW EFRR

7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

4 975 567

DW EFRR

7.3 Turystyka przyrodnicza

9 776 328

DW EFRR

7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Lubelskiego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego

8 000 000

DW EFRR

Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport

271 031 040

DW EFRR

8.1 Regionalny układ transportowy

191 772 142

DW EFRR

8.2 Lokalny układ transportowy

29 842 143

DW EFRR

8.3 Transport kolejowy

45 416 755

DW EFRR

8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

4 000 000

DW EFRR

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

225 794 843

WUP i DW EFS

9.1 Aktywizacja zawodowa

23 309 752

WUP

9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP

69 929 257

WUP

9.3 Rozwój przedsiębiorczości

81 293 787

DW EFS

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

46 186 508

DW EFS

9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja działania 9.5 Aktywizacja zawodowa ZIT LOF nie będzie kontynuowana

9.6 Rozwój przedsiębiorczości Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

2 500 000

DW EFS

9.7 Godzenie życia zawodowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

2 575 539

DW EFS

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

48 093 025

DW EFS

10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

17 853 002

DW EFS

10.2 Programy typu outplacement

17 442 602

DW EFS

10.3 Programy polityki zdrowotnej

10 797 421

DW EFS

10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

2 000 000

DW EFS

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

150 510 722

WUP i DW EFS

11.1 Aktywne włączenie

81 135 449

WUP

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

49 727 472

DW EFS

11.3 Ekonomia społeczna

18 647 801

DW EFS

11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

1 000 000

WUP

11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

0

DW EFS

11.6 Ekonomia społeczna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

0

DW EFS

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

123 735 094

DW EFS

12.1 Edukacja przedszkolna

11 923 875

DW EFS

12.2 Kształcenie ogólne

26 903 910

DW EFS

12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

6 278 093

DW EFS

12.4 Kształcenie zawodowe

74 629 216

DW EFS

12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

924 461

DW EFS

12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

3 075 539

DW EFS

12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Realizacja działania 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego nie będzie kontynuowana

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

232 928 490

DW EFRR

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

69 832 020

DW EFRR

13.2 Infrastruktura usług społecznych

21 218 182

DW EFRR

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

57 471 796

DW EFRR

13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

41 230 484

DW EFRR

13.5. Infrastruktura przedszkolna

5 291 202

DW EFRR

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

15 873 604

DW EFRR

13.7 Infrastruktura szkolna

5 291 202

DW EFRR

13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

16 720 000

DW EFRR

Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna

79 424 084

-

Ogółem EFRR

1 603 400 406

Ogółem EFS

627 557 768

Suma EFRR i EFS

2 230 958 174

DW EFRR - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

DW EFS - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

LAWP - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry