Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 12 komunikatów.

Ogłoszenie konkursu

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2
Usługi społeczne
i zdrowotne

Konkurs otwarty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20

Konkurs ma charakter otwarty i jest podzielony na rundy.

Runda konkursowa trwa 14 dni. Rundy konkursowe następują jedna po drugiej. Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 25.02.2020 r. do 30.12.2020 r.

Nr rundy konkursowej

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie do IOK w ramach danej rundy konkursowej

I runda konkursowa*

25 lutego 2020 r. – 9 marca 2020 r.

*Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na konkurs.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2021 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Gdzie należy składać wnioski

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Kontaktowy, pokój nr 1

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie papierowej (wydruk
z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Przed wydrukowaniem papierowej wersji wniosku (z formatu PDF) należy sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem "Sprawdź" w LSI2014EFS).

Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji, są opatrzone sformułowaniem: "Wydruk próbny", co skutkuje niespełnieniem warunku formalnego nr 3.2.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

- wyłącznie w formie elektronicznej,

- w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

- wyłącznie w formie papierowej

nie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji i ocenie jako wnioski.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 2. podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki specjalistycznego poradnictwa;
 3. Centra Aktywności Lokalnej;
 4. organizacje pozarządowe;
 5. podmioty ekonomii społecznej[1].

(Typ projektu nr 2-5 w SZOOP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w zakresie:

  1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój
   i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
  2. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej:
   1. środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
   2. dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
    1. Usługi z zakresu mieszkalnictwa[2] chronionego[3] oraz wspomaganego,
     w tym treningowego[4] i wspieranego[5].
    2. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
     i wspomagającego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego wynosi 6 766 000,00 Euro, tj. 28 800 832,20 PLN, przy czym:

a) maksymalne współfinansowanie ze środków EFS (80% wartości projektów):

27 106 665,60 PLN;

b) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych (5% wartości projektów): 1 694 166,60 PLN;

c) wymagany minimalny wkład własny w wysokości 15% wartości projektów:

5 082 499,80 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 80%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

   • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych;
   • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie
    z programem pomocowym pomocy publicznej;
   • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych;
   • w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne
w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 11.2 informacje udzielane są pod
nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.


[1] Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[2] Wsparcie dla mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych, przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 7. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, możliwe jest tworzenie miejsc pobytu okresowego (w zastępstwie za opiekunów faktycznych) lub stałego. Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne.

[3] Mieszkanie chronione, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym oraz standard lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione określają akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

[4] Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi)
w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Usługa mieszkania treningowego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności (określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

[5] Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności (określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

Załączniki
 1. Plik PDF Regulamin konkursu pdf , 1,14 MB
 2. Archiwum Załączniki do regulaminu zip , 10,91 MB
 3. Plik PDF Komunikat o zawieszeniu konkursu pdf , 161,76 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Michał Kusiak (EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry