Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 14 komunikatów.

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19 osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 25-10-2019 do 06-12-2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do września 2020 roku

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządy terytorialnego lub ich związki,

– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

– MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego),

– Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej .

2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego finansowana jest przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) będzie możliwa do realizacji bez względu kto jest jego właścicielem).


Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

- projekty nieobjęte pomocą publiczną (projekty niespełniające przesłanek występowania pomocy publicznej) i niegenerujące dochodu: 85% wydatków kwalifikowalnych,

- projekty nieobjęte pomocą publiczną i generuje dochód 85% wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z luką finansową tam, gdzie dotyczy ),

- projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V, podrozdziale 5.4, pkt 3 niniejszego Regulaminu (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych).


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 23 033 287,07 PLN w tym EFRR 20 608 730,54 PLN oraz BP 2 424 556,53 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Lista wymaganych załączników do wniosku na etapie aplikowania dla Działania 5.5.

4. Instrukcja wypełniania załączników.

5. Opis wskaźników w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

6. Kryteria oceny projektów dla Działania 5.5.

7. Wzór umowy o dofinansowanie.

8. Lista załączników do wniosku, które należy zaktualizować/dołączyć przed podpisaniem umowy dla Działania 5.5

Inne ważne informacje

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności informacje udzielane są pod nr tel. (81) 47 81 398 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Załączniki
  1. Plik PDF Regulamin konkursu (19.11.2019) pdf , 948,32 kB
  2. Plik PDF Wykaz zmian (19.11.2019) pdf , 233,62 kB
  3. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu (19.11.2019) zip , 14,89 MB
  4. Plik PDF Regulamin konkursu (24.09.2019) pdf , 972,27 kB
  5. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu (24.09.2019) zip , 11,90 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Łukasz Byra (EFRR)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry