Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Najczęściej zadawane pytania

Czy projekt polegający na wymianie indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą, musi dotyczyć budynku, w którym przewiduje się jednocześnie termomodernizację (rozumianą jako poprawa izolacyjności przegród budowlanych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną) lub taka termomodernizacja została przeprowadzona. Czy warunek ten zostanie spełniony jeżeli obiekt w którym zamierzamy wymienić źródło ciepła jest przewidziany do termomodernizacji w ramach innych działań w jakich zamierzamy ubiegać się o wsparcie?

Uprzejmie informuje, że zgodnie z wymaganiami konkursu w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, każdy projekt musi wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponadto w przypadku wymiany źródła ciepła należy obligatoryjnie przeprowadzić audyt energetyczny budynku w którym planuje się wymianę źródła ciepła. Przypominam, że zgodnie z Regulaminem konkursu, aby źródło ciepła stanowiło koszt kwalifikowalny, budynek będzie spełniać lub spełnia wymagania izolacyjności cieplnej, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31.12.2020 r. Normy te muszą zostać spełnione najpóźniej na okres rzeczowego zakończenia realizacji projektu. Przypominam, że zgodnie z założeniami konkursu, kosztem kwalifikowalnym może być tylko samo źródło ciepła. Wszelkie prace termomodernizacyjne, doprowadzenie przyłączy, prace remontowe, itp. stanowią koszt niekwalifikowalny.


Czy Wnioskodawca spełnia wymogi konkursu, jeżeli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązuje do końca 2020 roku oraz czy każda inwestycja musi być w nim ujęta.

Uprzejmie informuje, iż celem Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności jest promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich. Wsparcie skierowane jest do obszarów posiadających uprzednio przygotowane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (dalej PGN). Zgodnie z Regulaminem konkursu zakres interwencji musi wynikać z PGN.

W przypadku, kiedy obowiązywanie PGN upływa na koniec roku 2020 i inwestycja zostanie zrealizowana w tym okresie, wymagania konkursu zostaną spełnione. Natomiast, jeżeli projekt będzie realizowany po okresie obowiązywania PGN, dokument ten należy zaktualizować zgodnie z okresem realizacji projektu.

PGN wraz z uchwałą o jego przyjęciu, potwierdzony przez doradcę energetycznego w UMWL należy dołączyć jako jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji PGN można uzyskać w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego u doradcy energetycznego pod numerem tel. 81 537 16 16 lub pod adresem e-mail doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl.


Czy w przypadku gdy w ramach projektu będzie realizowana wyłącznie wymiana opraw oświetleniowych wymagane jest dołączenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.?

Tak, w takim przypadku należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wypis z MPZP powinien uwzględniać obszar, na którym będzie realizowane zadanie (wymiana opraw oświetleniowych) z informacją o przeznaczeniu terenu i obowiązujących ustaleniach dla danego obszaru.

Zaznaczam, że wyrys z MPZP powinien być przygotowany w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację obszaru, na którym będzie realizowany projekt.

Celem załączenia wypisu i wyrysu z MPZP jest potwierdzenie możliwości realizacji inwestycji w zgodzie z zapisami MPZP.

Dla rozpatrywanego przypadku wymiany opraw nie jest konieczne wskazanie poszczególnych numerów działek ewidencyjnych.

W przypadku braku obowiązującego MPZP należy dołączyć decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a w przypadku gdy nie dotyczy należy załączyć wyjaśnienie właściwego organu.


Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – jakie dokumenty należy dołączyć w przypadku wymiany samych opraw oświetleniowych gdzie właścicielem słupów jest PGE. Czy będą akceptowane warunki techniczne przyłączenia?

Uprzejmie informuję, że to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udokumentowania posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cały okres trwałości projektu. Prawo takie może wynikać z różnych tytułów prawnych, np. umowy najmu lub dzierżawy. Jeżeli właścicielem infrastruktury na której będą montowane energooszczędne oprawy jest PGE i z warunków technicznych przyłączenia będzie wynikało prawo do dysponowania nieruchomością na okres trwałości projektu, taki dokument będzie akceptowalną formą potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością.

Ponadto, informuję, że z wyżej wymienionych dokumentów, stanowiących prawo do dysponowania nieruchomością musi wynikać dokładna ilość słupów oraz opraw oświetleniowych wraz ze wskazaniem miejsca ich lokalizacji (numer działki). Informacje takie są niezbędne w celu poprawnej weryfikacji zakresu rzeczowego projektu.


Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością – jakie dokumenty należy dołączyć w przypadku budowy nowej instalacji oświetlenia ulicznego.

W przypadku budowy nowej instalacji oświetlenia ulicznego należy dołączyć dokumenty poświadczające tytuł prawny na podstawie jakiego Inwestor dysponuje nieruchomością i będzie dysponował przez okres trwałości projektu. Złożenie fałszywego oświadczenia jest zagrożone odpowiedzialnością karną, dlatego w przypadku, gdy jest to własność nie ma konieczności dołączania do wniosku wypisów z ksiąg wieczystych lub aktów notarialnych potwierdzających to prawo.

W przypadku, gdy Inwestor nie jest właścicielem nieruchomości na terenie której będzie budowana instalacja, musi uzyskać zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które będzie przebiegała instalacja, pamiętając równocześnie o obowiązku wykazania prawa do dysponowania nieruchomością przez okres trwałości projektu.

Komunikaty

Dostępnych 14 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Paweł Turczyn (DZ RPO)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry