Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 41 komunikatów.

Zarząd Województwa Lubelskiego
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Konkurs zamknięty nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19

Konkurs nie jest podzielony na rundy i ma charakter zamknięty.

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 29.07.2019 do 30.08.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2020

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Gdzie należy składać wnioski

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Kontaktowy, pokój nr 1

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Przed wydrukowaniem papierowej wersji wniosku (z formatu PDF) należy sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem "Sprawdź" w LSI2014EFS).

Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji, są opatrzone sformułowaniem: "Wydruk próbny", co skutkuje niespełnieniem wymogu formalnego nr 2.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

- wyłącznie w formie elektronicznej,

- w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

- wyłącznie w formie papierowej

nie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji oraz ocenie

Więcej informacji w regulaminie konkursu..

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

d) organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:

a) żłobków,

b) klubów dziecięcych,

c) usług dziennych opiekunów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego wynosi 30 010 496,12 Euro, tj. 128 664 000,00 PLN (po zmianie z 20.02.2020 r.), przy czym:

a) maksymalne współfinansowanie ze środków EFS (85% wartości projektów): 121 516 000,00 PLN;

b) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych (5% wartości projektów): 7 148 000,00 PLN;

c) wymagany minimalny wkład własny w wysokości 10% wartości projektów: 14 296 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego: − w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości minimum 10% wydatków kwalifikowalnych;

− w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;

− w przypadku projektów objętych pomocą de minimis w wysokości minimum 10% wydatków kwalifikowalnych;

− w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 9.4 informacje udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

Załączniki

  1. Plik PDF Regulamin konkursu pdf , 1,11 MB
  2. Archiwum Załączniki do regulaminu zip , 4,32 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Rafał Persona (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry