Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 7 komunikatów.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 10:00:00 do godz. 22:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a,

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy przygotować, wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) .(lsi2014.lubelskie.pl)

Natomiast złożenie wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) odbywać się będzie na stronie internetowej COVID LSI 2014. (covidlsi2014.lubelskie.pl)

Procedury związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 6 do Wezwania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie dotacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 2 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, określonych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowania projektów

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie ma zastosowania procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl .


Ogłoszenie zostało opublikowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Załączniki
  1. Plik PDF Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie pdf , 1,05 MB
  2. Archiwum Załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie zip , 3,96 MB
  3. Plik PDF Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu - Obowiązki informacyjne Beneficjenta pdf , 353,46 kB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry