Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Komunikat z 30 lipca dot. naboru RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

KOMUNIKAT z dnia 30 lipca 2020 r. dotyczący naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że w terminie 3 dni roboczych opublikuje na stronach: www.rpo.lubelskie.pl, www.invest.lubelskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, Listę złożonych projektów, obejmującą wszystkie złożone projekty w ramach naboru wraz z ich numerami ewidencyjnymi oraz czasem ich wpływu do LAWP. Dodatkowo ww. lista będzie zawierała informacje dotyczące wniosków o dofinansowanie, które będą podlegały weryfikacji i ocenie, tj. których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji oraz wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do LAWP, po przekroczeniu 140% alokacji przeznaczonej na nabór, zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO WL na lata 2014–2020.

Komunikaty

Dostępnych 36 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)