Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zakończenie naboru

KOMUNIKAT z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zakończenia naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 22:00 został zakończony nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, dotyczący wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Badania i innowacje, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności, RPO WL na lata 2014–2020 w terminie 3 dni roboczych LAWP opublikuje na stronie www.rpo.lubelskie.pl, www.invest.lubelskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl Listę złożonych projektów, która będzie obejmowała wszystkie złożone projekty w ramach naboru wraz z ich numerami ewidencyjnymi oraz czasem ich wpływu do LAWP, z podziałem na wnioski o dofinansowanie, które będą podlegały weryfikacji i ocenie, tj. których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji oraz na wnioski, które wpłynęły do LAWP, po przekroczeniu 140% alokacji przeznaczonej na nabór.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ww. naborem wniosków o dofinansowanie.

Komunikaty

Dostępnych 36 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Nagajek (LAWP)