Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego

Szukaj wsród naborów

Komunikaty

Dostępnych 29 komunikatów.

Zarząd Województwa Lubelskiego

ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projek
tów

w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe
Konkurs zamknięty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 29.10.2018 do 21.12.2018 (po zmianie z 13 listopada 2018)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2019 roku (po zmianie z 13 listopada 2018)

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie:

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście do siedzieby IOK - ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).
b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.4 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są

1) Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:

a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy,

b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER;

oraz

2) ich organy prowadzące

lub

inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

Uwaga. Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, którą definicję podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie spełnia, w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP oraz Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja projektów w zakresie:

a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,

c) aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy,

d) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,

e) dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,

h) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matematyczno - przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy ,

i) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

  1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
  2. maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 %;
  3. wymagany minimalny wkład własny w wysokości 10 % wartości projektów

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

  • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 10% wydatków kwalifikowanych;
  • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 10% wydatków kwalifikowanych;
  • w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości minimum 15% w ydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania
100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania
Brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 31 646 916,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 3 164 691,60 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 12.4 Kształcenie zawodowe udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

Załączniki
  1. Plik PDF Regulamin konkursu pdf , 1,53 MB
  2. Archiwum Załączniki do regulaminu zip , 21,76 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja:

Michał Kusiak (EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry