Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Komunikat w sprawie konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20

KOMUNIKAT

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020

Ze względu na brak możliwości wypełnienia, pola 3.3 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu w generatorze wniosków w LSI2014EFS, które jest polem obowiązkowym
w przypadku projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł, opis ryzyka należy zamieścić w tabeli XI. „Uzasadnienie wydatków
cz. 2 i metodologia wyliczenia dofinasowania”.

Wnioskodawca powinien utworzyć w ww. tabeli dodatkowe pole, które w kolumnie „L.p.” należy nazwać „Analiza ryzyka”. Wymagany opis analizy ryzyka należy umieścić
w polu „Uzasadnienie” (w kolumnie: „Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych
w szczegółowym budżecie (w przypadku kwot ryczałtowych pole obligatoryjne, w pozostałych przypadkach pole nieobligatoryjne)”).

Komunikaty

Dostępnych 58 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Marlena Wójtowicz (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry