Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20

Pyt. nr 1: Czy w świetle zapisu z rozporządzenia ogólnego - art. 65, ust. 6 - w brzmieniu:

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta jest możliwość rozpoczęcia realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na własne ryzyko?

Odp.: Zgodnie z zapisami kryterium formalnego dostępu nr 2 wskazanego w Załączniku nr 3 Warunki formalne i kryteria wyboru projektów do Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 podczas oceny formalno-merytorycznej weryfikowane jest, czy Projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku aplikacyjnego (art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego). Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia we wniosku o dofinansowanie projektu.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ PO/IP PO/IW PO wniosku o dofinansowanie w ramach PO, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej.

Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym.

W związku z powyższym, istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji projektu z własnych środków, przed rozstrzygnięciem konkursu i podpisaniem umowy (z uwzględnieniem ryzyka związanego z ewentualną negatywną oceną projektu i niepodpisaniem umowy) pod warunkiem, że nie narusza on zasady wskazanej powyżej.

Należy mieć jednak na uwadze, iż wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także w umowie o dofinansowanie projektu.

IZ RPO rekomenduje, aby rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło po planowanym terminie rozstrzygnięcia konkursu i po podpisaniu umowy o dofinansowanie, o ile logika roku szkolnego na to pozwala.

Pyta nr 2: Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć wynagrodzenie Dyrektora nowoutworzonego OWP? Dyrektor będzie zajmował się bezpośrednio zamówieniami do przedszkola, ustalanie grafiku dla personelu, zarządzaniem placówką i czuwaniem nad prawidłowym jej funkcjonowaniem itp. Nie będzie zajmował się natomiast zarządzaniem i koordynowaniem projektu, ponieważ od tych zadań będzie zatrudniony Koordynator projektu. Przedmiotowe OWP to przedszkole niepubliczne a na stanowisko dyrektora zamierzamy zatrudnić osobę z zewnątrz (nie będzie to właściciel przedszkola ani żadna osoba powiązana kapitałowo ani zarządczo) o odpowiednich kompetencjach.

Odp.: Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych na danym stanowisku, wynagrodzenie Dyrektora przedszkola stanowić powinno koszty pośrednie projektu, gdyż zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Podrozdział 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS katalog kosztów pośrednich stanowią: koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki). Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie, o których mowa powyżej zostaną wykazane w ramach kosztów bezpośrednich projektu.

Natomiast w sytuacji, gdy Dyrektor przedszkola będzie wykonywał wyłącznie zadania merytoryczne, które nie będą dublować się z zadaniami wskazanymi w katalogu kosztów pośrednich i dodatkowo osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora nie będzie właścicielem przedszkola, ani osobą powiązaną kapitałowo i zarządczo z właścicielem, wówczas IZ RPO dopuszcza możliwość uwzględnienia kosztów wynagrodzenia Dyrektora w kosztach bezpośrednich projektu.

Każdy przypadek będzie weryfikowany indywidualnie, na etapie oceny formalno-merytorycznej, na postawie uzasadnienia przedstawionego we wniosku o dofinansowanie, tj., czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie projektu Dodatkowo, na etapie realizacji projektu IZ RPO zatwierdzając wniosek o płatność weryfikuje, czy w zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich załączanym do wniosku o płatność, nie zostały wykazane wydatki objęte katalogiem kosztów pośrednich.

Komunikaty

Dostępnych 57 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Marlena Wójtowicz (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry