Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20

Pyt. nr 1: W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu
nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20, chciałbym zapytać jak należy rozumieć definicję wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem konkursu: Wnioskodawcą w projekcie jest: a) podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące.

W naszym przypadku, o dofinansowanie chciałby się ubiegać podmiot, który ma działalność
w zakresie opieki przedszkolnej wpisaną w PKD i będzie organem prowadzącym dla przedszkola, które powstanie w wyniku realizacji projektu. Obecnie nie prowadzi jednak żadnej placówki przedszkolnej. Czy taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie, czy też aplikować mogą jedynie organy prowadzące już istniejących przedszkoli?

Odp.: Zgodnie z obowiązującym w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 kryterium formalnym specyficznym nr 4 Wnioskodawcą w projekcie jest:

  1. podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne
    i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo
  2. inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych ) w partnerstwie z ww. (Typ projektu 1, 2 w SZOOP).

W związku z powyższym, aby spełnić definicję podmiotu uprawnionego do prowadzenia edukacji przedszkolnej na etapie składania wniosku o dofinansowanie wystarczające jest, aby Wnioskodawca posiadał kod PKD uprawniający go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opieki przedszkolnej. Ponadto we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić zapis potwierdzający, iż dany podmiot będzie organem prowadzącym dla przedszkola, które powstanie w wyniku realizacji projektu. Dodatkowo w Pkt. 3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowego Regulaminu widnieje zapis, iż Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, którą definicję podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie spełnia, w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP oraz Regulaminie.

Pyt nr. 2: Rozważamy realizację projektu w mieście tracącym funkcje społeczno- gospodarcze Analizujemy kryteria dostępu i mamy wątpliwość czy projekt może być zakwalifikowany do dofinansowania.

- Miasto to znajduje się na liście miast średnich tracących znaczenie (poziom 4, liczba punktów 50, typ B). Czyli spełnia kryterium.

- Jednocześnie miasto to w "Zestawieniu gmin o stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej niższym niż średnia dla województwa lubelskiego" figuruje z zapisem "powyżej średniej" (102,8%) co oznaczało by że się nie kwalifikuje.

Czy dobrze rozumiemy powyższe zapisy - projekt nie kwalifikuje się ze względu na średnią powyżej 100% odsetka dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym?

Odp.: Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu: Warunki formalne i kryteria wyboru projektów przytoczone kryteria dotyczą kryteriów premiujących, tj. kryterium premiującego nr 2 i nr 4.

Kryterium premiujące nr 2 Obszar realizacji projektu zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy dana gmina ma stopnień upowszechnienia edukacji przedszkolnej niższy niż średnia dla województwa lubelskiego. W przeciwnym wypadku premia punktowa w wysokości 5 pkt nie zostanie przyznana.

Natomiast kryterium premiujące nr 4 Grupa docelowa zostanie uznane za spełnione i przyznana zostanie premia punktowa w wysokości 5 pkt. w sytuacji, gdy dana gmina znajduje się na liście miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Kryteria premiujące nie mają charakteru obligatoryjnego, są to tzw. kryteria fakultatywne. Spełnienie kryterium premiującego skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów w procesie oceny. Kryteria premiujące są doliczane do ostatecznej liczby punktów wyłącznie w sytuacji, gdy projekt uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych częściach oceny kryteriów ogólnych punktowych oraz spełnia wszystkie kryteria formalne dostępu, kryteria formalne specyficzne oraz kryteria ogólne zerojedynkowe lub istnieje możliwość uzupełnienia/poprawy projektu w zakresie spełnienia tych kryteriów na etapie negocjacji. Suma punktów za spełnienie wszystkich kryteriów ogólnych punktowych (do 80 punktów) oraz wszystkich kryteriów premiujących (do 40 punktów) określa pozycję wniosku o dofinansowanie na liście ocenionych projektów. Podsumowując, fakt nie przyznania punktów premiujących nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania, aczkolwiek ma wpływ na pozycję ocenionego projektu na ww. liście.

Pyt nr 3: Proszę o informację w jaki sposób należy umieścić we wniosku o dofinansowanie dane w punkcie II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) w przypadku działania 12.1 jeśli organem prowadzącym przedszkole są dwie osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarcze? Czy wówczas w polu tym należy wprowadzić nazwę prowadzonego przedszkola z wpisu do placówek przedszkolnych (np. Przedszkole XYZ)? Czy w jakiś inny sposób należy umieścić dane organu prowadzącego przedszkole zgodnie z regulaminem: „Wnioskodawcą w projekcie jest: a) podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo …”.

Odp.: Zgodnie z obowiązującym w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 kryterium formalnym specyficznym nr 4 Wnioskodawca Wnioskodawcą w projekcie jest:

  1. podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo
  2. inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych ) w partnerstwie z ww.

(Typ projektu 1, 2 w SZOOP).

W Pkt. 3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowego Regulaminu widnieje zapis, iż Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, którą definicję podmiotu ubiegającego się
o dofinansowanie spełnia, w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP oraz Regulaminie.

Zgodnie z zapisami „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020 zakresie osi Priorytetowych 9-12 RPO WL” w punkcie 2.8 należy wskazać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy - należy wpisać imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osób/y uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy (np. zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy albo upoważnieniem lub pełnomocnictwem). Jeżeli, zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie wnioskodawcy (np. statut, wpis do KRS, umowa spółki), do reprezentowania wnioskodawcy konieczny jest podpis więcej niż jednej osoby, to wszystkie uprawnione osoby powinny być wskazane w punkcie 2.8.

Jeżeli osoba opatrująca wniosek podpisem działa na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, to osoba ta powinna zostać wskazana w punkcie 2.8. Upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie, przy czym zgodność podpisu z upoważnieniem oraz aktualność upoważnienia może być sprawdzana przez IZ RPO na etapie realizacji projektu.

W związku z powyższym to na Wnioskodawcy/ Beneficjencie spoczywa obowiązek wskazania we wniosku o dofinansowanie nazwy Wnioskodawcy (pkt.2.1) i osób/y uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy ( pkt.2.8), zgodnie z wpisem.

Pyt. nr 4: Zwracam się z pytaniem dotyczącym kryterium premiowanego nr 6 "Grupa docelowa: Projekt zakłada, że co najmniej 10% uczestników projektu stanowią dzieci, których pierwszym językiem nie jest polski, w szczególności pochodzące z mniejszości etnicznych i narodowych".

Na podstawie jakich przesłanek należy ocenić spełnianie powyższego kryterium przez uczestnika projektu?

Czy należy to kryterium rozumieć literalnie - tj. na podstawie rzeczywistego języka jakim posługuje się dziecko? Jednocześnie jak należy ocenić spełnianie kryterium w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, które w ogóle nie mówią i mają zaburzony zmysł poznawczy. Czy też należy brać pod uwagę kwestie narodowości jednego bądź obojga rodziców i język jakim posługują się w warunkach domowych?

Odp.: W przypadku pierwszej części pytania dotyczącego kryterium premiującego nr 6 Grupa docelowa kryterium należy interpretować literalnie, zgodnie z brzmieniem samego kryterium tj. na podstawie rzeczywistego języka jakim posługuje się dziecko.

W odniesieniu do drugiej części pytania dotyczącego spełnienia kryterium, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, które nie mówią i mają zaburzony zmysł poznawczy, IOK stoi na stanowisku, iż dane kryterium nie ma zastosowania, nie odnosi się do dzieci z niepełnosprawnościami.

Natomiast w odniesieniu do trzeciej części pytania, to nie należy brać wyłącznie pod uwagę kwestii narodowości jednego bądź obojga rodziców i językiem jakim posługują się w warunkach domowych, gdyż w brzmieniu kryterium wskazano zapis „… w szczególności pochodzące z mniejszości etnicznych i narodowych”.

Spełnienie kryterium premiującego dokonywane jest indywidualnie przez członków KOP na etapie oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie, na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Należy mieć na uwadze, że przedmiotem zapytań w zakresie procedury wyboru projektów o charakterze ogólnym oraz dotyczących Regulaminu nie mogą być konkretne zapisy, czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej weryfikacji/oceny. Należy jednocześnie pamiętać, że odpowiedź udzielona przez IOK nie jest równoznaczna z wynikiem weryfikacji warunków formalnych/oceny projektu.

Pyt nr 5: Planowany projekt będzie obejmował 3 oddziały przedszkolne na terenie gminy - w jednym z tych oddziałów zostanie zwiększona liczba miejsc wychowania przedszkolnego w ramach typu 1 projektu oraz wprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe obejmujące wszystkie dzieci w ramach typu 2. Czy w pozostałych dwóch oddziałach przedszkolnych na terenie tej samej gminy (w których nie są tworzone nowe miejsca w OWP) można realizować jedynie zajęcia dodatkowe (typ 2 projektu)?

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, proszę o informację czy w oddziałach przedszkolnych, w których wprowadzone zostaną jedynie zajęcia dodatkowe będzie możliwe finansowanie tych zajęć w ramach projektu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (np. przez 2 lata)? Zgodnie z Regulaminem konkursu finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czy w przypadku projektu złożonego (takiego jak opisano w punkcie 1.) finansowanie zajęć może przekraczać okres 12 miesięcy?

Odp.: Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 pkt.10 "Limity i ograniczenia w realizacji projektów" w podpunkcie 6 lit. h) wskazano iż, dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego.

W związku w powyższym, jeżeli w danym OWP będą utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego to wsparciem w postaci dodatkowych zajęć mogą być objęte również oddziały przedszkolne danego OWP, przy czym w pkt.10 "Limity i ograniczenia w realizacji projektów" w podpunkcie 6 lit. g) wskazano iż, dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 pkt 10 "Limity i ograniczenia w realizacji projektów" w podpunkcie 6 lit. i) wskazano iż, finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W związku z powyższym nie jest możliwe finansowanie tych zajęć w ramach projektu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Pyt nr. 6: Czy w ramach cross financingu możliwa jest adaptacja pomieszczeń do zajęć dodatkowych (np. rytmika, taniec itp.) lub doposażenie placu zabaw w elementy wykorzystywane do zajęć dodatkowych (np. do zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy -z gimnastyki korekcyjnej ) oraz czy będą one w pełni kwalifikowalne w ramach projektu?

Odp.: Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20, cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności dotyczących zapewnienia realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zasadniczo powinny być to wydatki związane z zakresem merytorycznym projektu i wprost powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Katalog wydatków, które uznaje się za cross-financing został określony w Wytycznych kwalifikowalności. Kwalifikowalność, zasadność i racjonalność ponoszonych wydatków podlegać będzie indywidualnej ocenie przez członków KOP na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Komunikaty

Dostępnych 58 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Marlena Wójtowicz (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry