Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20

Pyt. nr 1: W ramach projektu planuje się objąć zajęciami dodatkowymi 59 dzieci łącznie z nowoutworzonymi 10 miejscami. W tym momencie dzieci korzystają z zajęć dodatkowych logopedycznych w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Po przeprowadzonej diagnozie wynikła potrzeba objęcia dzieci zajęciami logopedycznymi w zakresie 2 godz. tygodniowo. Czy wobec zapisu w regulaminie, iż dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) można objąć takimi zajęciami i w takim wymiarze dzieci?

Odp.: Z zapisów Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (zgodnie z SZOOP) pkt 6 "Warunki realizacji wsparcia w zakresie rozszerzenia oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych" lit. g) wynika, że w sytuacji, gdy w danym OWP w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu były realizowane zajęcia w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP), to wnioskodawca nie może objąć wsparciem i realizować danego rodzaju zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających już do danego OWP.

W związku z powyższym analogiczne zajęcia w zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców, które były realizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy (zajęcia logopedyczne) nie mogą być realizowane w ramach projektu dla tych samych dzieci w tym samym zakresie.

Pytanie nr 2: Czy mając na uwadze fakt, że wsparcie w ramach projektu może zostać udzielone w ramach 2 typów projektów i należy we wniosku zaznaczyć, który typ projektu będzie realizowany, zapis należy rozumieć autonomicznie, tzn., że którykolwiek z typów może być realizowany samodzielnie, np. tylko typ 1 albo tylko typ 2? Zwłaszcza, że w dalszej części dokumentacji jest mowa realizacja typu projektu nr 2 jest uzupełnieniem działań w ramach typu projektu nr 1.

Odp.: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20, typ projektu nr 1 może być realizowany samodzielnie (za wyjątkiem realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności), natomiast typ projektu nr 2 nie może być realizowany samodzielnie, gdyż jest uzupełnieniem działań w ramach typu projektu nr 1.

Pytanie nr 3: Jeśli gmina planuje złożyć wniosek na 4 przedszkola, z czego tylko w jednym z nich są dzieci niepełnosprawne (2 osoby), to czy wsparcie może być adresowane do wszystkich 4 przedszkoli czy tylko do tego jednego, w którym są dzieci niepełnosprawne?

Odp.: W sytuacji, gdy gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu na 4 przedszkola (rozumiane jako 4 odrębne OWP), z czego tylko w jednym z nich będzie występowała realizacja typu nr 1-Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (2 dzieci z niepełnosprawnościami), to zajęciami dodatkowymi mogą być objęte tylko dzieci uczęszczające do tego OWP, w którym będzie występowało dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Pytanie nr 4: Czy wydatki infrastrukturalne, o których mowa na str. 29 dokumentacji konkursowej to również te dotyczące modernizacji pomieszczeń, remontów w przedszkolu etc.? Jeśli tak, to o jakiej analizie potrzeb i trendów demograficznych (w perspektywie kolejnych 3 lat) mowa?

Odp.: Analiza potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat) powinna obejmować analizę danych statystycznych/ demograficznych w zakresie np. liczby urodzeń dzieci na danym obszarze, liczby dzieci w wieku przedszkolnym oraz w zakresie bezpośrednio wynikającym z potrzeb i stopnia niedostosowania OWP.

Pytanie nr 5: Jeśli dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego, to skala (2 dzieci niepełnosprawnych na 100) nie ma w tym zapisie znaczenia?

Odp.: Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do potrzeb z dzieci niepełnosprawnością powinien wynikać z przeprowadzonej diagnozy, a przede wszystkim z indywidualnych potrzeb dzieci z danym rodzajem niepełnosprawności.

Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego.

W związku w powyższym, liczba dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego, które planuje wnioskodawca, będzie przedmiotem oceny w zakresie wartości poziomu osiągnięcia wskaźników, a także w zakresie budżetu projektu, pod kątem jego kwalifikowalności, niezbędności oraz racjonalności ponoszonych wydatków. Ocena ta dokonywana będzie przez członków KOP na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotem zapytań w zakresie procedury wyboru projektów o charakterze ogólnym oraz dotyczących Regulaminu nie mogą być konkretne zapisy, czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej weryfikacji/oceny. Należy jednocześnie pamiętać, że odpowiedź udzielona przez IOK nie jest równoznaczna z wynikiem weryfikacji warunków formalnych/oceny projektu.

Pytanie nr 6: Jaki jest maksymalny okres realizacji projektu, mając na względzie fakt, że zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić maksymalnie w sierpniu 2023? Czy Beneficjent w ramach doszkalania kadry może zaplanować studia podyplomowe trwające 4 semestry i tym sposobem okres realizacji projektu będzie znacznie dłuższy niż 12 m-cy wsparcia nowych miejsc edukacji przedszkolnej?

Odp.: Rekomendowany przez IZ RPO termin zakończenia realizacji projektów to sierpień 2023 rok. Natomiast z zapisów Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (zgodnie z SZOOP) pkt 4 "Warunki realizacji wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (typ projektu nr 1) " lit. e) wynika, że w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe jest zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: kosztów wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w ośrodku wychowania przedszkolnego, kosztów żywienia dzieci. W związku z powyższym, w ramach danego rodzaju projektu nie ma możliwości sfinansowania kosztu studiów podyplomowych, szkoleń/kursów dla nauczycieli trwających 4 semestry.

Pytanie nr 7: W kryterium premiującym nr 5 Regulamin przewiduje przyznanie pkt za kursy i szkolenia m.in. z zakresu pedagogiki specjalnej - zatem czy punkty będą przyznawane za dokształcanie w szerokim obszarze tematycznym pedagogiki specjalnej ? Czy jednocześnie OWP musi zapewniać miejsca dla dzieci niepełnosprawnych?

Odp.: Zgodnie z zapisami kryterium premiującego nr 5 w celu otrzymania dodatkowej premii punktowej, w ramach projektu należy założyć szkolenia/kursy/studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej. To, czy zakres danego rodzaju wsparcia mieści się w zakresie pedagogiki specjalnej będzie przedmiotem oceny członków KOP na etapie oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie uzasadnić, jak tematyka danego rodzaju kursu/szkolenia/studiów podyplomowych mieści się w zakresie objętym pedagogiką specjalną. Z treści samego kryterium nie wynika konieczność zapewnienia w ramach projektu miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Komunikaty

Dostępnych 58 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Marlena Wójtowicz (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry