Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szukaj wsród naborów

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20

Pytanie nr 1: Fundacja chce w ramach konkursu utworzyć nowy OWP. Czy fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale ma w zapisach statutowych edukację dzieci i w ramach swojej obecnej działalności, zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży - jest uprawnionym podmiotem do ubiegania się o dofinansowanie? Czy jednak fundacja musi posiadać w KRS - kod PKD związany z edukacją przedszkolną?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 kryterium formalnym specyficznym nr 4 Wnioskodawcą w projekcie jest:

  1. podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo
  2. inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych ) w partnerstwie z ww.

(Typ projektu 1, 2 w SZOOP).

W związku z powyższym, aby spełnić definicję podmiotu uprawnionego do prowadzenia edukacji przedszkolnej na etapie składania wniosku o dofinansowanie wystarczające jest, aby Wnioskodawca posiadał kod PKD uprawniający go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opieki przedszkolnej. Ponadto, we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić zapis potwierdzający, że dany podmiot będzie organem prowadzącym dla przedszkola, które powstanie w wyniku realizacji projektu. Dodatkowo, w pkt 3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie Regulaminu konkursu widnieje zapis, że Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, którą definicję podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie spełnia. Zapisy we wniosku o dofinansowanie powinny pozwalać na stwierdzenie, że wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie, zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP oraz Regulaminie.

Pytanie nr 2: Przeprowadzona i zatwierdzona przez Wójta Gminy diagnoza wskazała potrzebę na utworzenie nowych 10 miejsc wychowania przedszkolnego. W tej chwili do OWP uczęszcza 18 dzieci 3, 4 letnich (jeden oddział łączony- jedna sala). W wyniku utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego konieczne stanie się utworzenie nowego oddziału przedszkolnego. Czy wobec tego w ramach prac remontowo - adaptacyjnych możemy dostosować oraz odpowiednio wyposażyć dwie sale (tą istniejącą oraz tę w której nowy oddział byłby utworzony) przeznaczone dla 3, 4 latków?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (zgodnie z SZOOP) pkt 4 "Warunki realizacji wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (typ projektu nr 1) " lit. e) możliwe jest dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu można sfinansować wyłącznie dostosowanie i adaptację pomieszczeń dla nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. W sytuacji, gdy Wnioskodawca planuje dostosowanie lub adaptację pomieszczeń, które będą użytkowane przez dzieci w ramach nowo utworzonych miejsc przedszkolnych (nowy oddział), a także przez dzieci w ramach istniejących już miejsc przedszkolnych, to założone koszty należy rozliczyć proporcjonalnie, w zależności od stopnia wykorzystania pomieszczeń na potrzeby nowego oddziału.

Pytanie nr 3: W działaniu 12.1 nie ma wskaźników rezultatu, więc w punkcie gdzie należy opisać ryzyka nie można wybrać z listy rozwijalnej wskaźników rezultatu i tym samym tabela, w której należy opisać ryzyka jest nieaktywna.

W związku z powyższym co należy zrobić w sytuacji, gdy projekt posiada kwotę dofinansowania powyżej 2 mln zł, a nie ma możliwości by opisać ryzyka, które powinny zostać opisane w sytuacji, gdy kwota dofinansowania jest równa bądź wyższa niż 2 mln zł.

Odpowiedź: Zgodnie z Komunikatem z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze względu na brak możliwości wypełnienia pola 3.3 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu w generatorze wniosków w LSI2014EFS, które jest polem obowiązkowym w przypadku projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł, opis ryzyka należy zamieścić w tabeli XI. „Uzasadnienie wydatków cz. 2 i metodologia wyliczenia dofinasowania”.

Wnioskodawca powinien utworzyć w ww. tabeli dodatkowe pole, które w kolumnie „L.p.” należy nazwać „Analiza ryzyka”. Wymagany opis analizy ryzyka należy umieścić w polu „Uzasadnienie” (w kolumnie: „Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie (w przypadku kwot ryczałtowych pole obligatoryjne, w pozostałych przypadkach pole nieobligatoryjne)”).

Komunikaty

Dostępnych 58 komunikatów.

Ostatnia modyfikacja:

Marlena Wójtowicz (DW EFS)

Zgłoś nieprawidłowości Kalendarz
Ikona do góry