Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Komunikaty

Dostępnych 69 komunikatów.

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.1
Edukacja przedszkolna

Konkurs otwarty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20

Konkurs ma charakter otwarty i jest podzielony na rundy.

Runda konkursowa trwa 14 dni. Rundy konkursowe następują jedna po drugiej. Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 24.03.2020 r. do 30.12.2020 r.

Nr rundy konkursowej

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie
do IOK w ramach danej rundy konkursowej

I runda konkursowa*

24 marca 2020 r. – 7 kwietnia 2020 r.

*Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na konkurs.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2021 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Gdzie należy składać wnioski

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Kontaktowy, pokój nr 1

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie papierowej (wydruk
z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Przed wydrukowaniem papierowej wersji wniosku (z formatu PDF) należy sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem "Sprawdź" w LSI2014EFS).

Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji, są opatrzone sformułowaniem: "Wydruk próbny", co skutkuje niespełnieniem warunku formalnego nr 3.2.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

- wyłącznie w formie elektronicznej,

- w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

- wyłącznie w formie papierowej

nie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji i ocenie jako wnioski.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

  1. podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo
  2. inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) w partnerstwie z ww.

(Typ projektu 1, 2 w SZOOP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w zakresie:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego wynosi 4 590 000,00 Euro, tj. 19 678 707,004 PLN, przy czym:

a) maksymalne współfinansowanie ze środków EFS (85% wartości projektów): 19 678 707,00 PLN;

b) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych (0% wartości projektów): 0,00 PLN

c) wymagany minimalny wkład własny w wysokości 15 % wartości projektów: 3 472 713,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%5. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego: − w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych;

− w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;

− w przypadku projektów objętych pomocą de minimis w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych;

− w przypadku państwowych jednostek budżetowych w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Warunek wskazany w tiret czwartym podlega ocenie na podstawie kryterium ogólnego zerojedynkowego nr 6: Zgodność projektu z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 11 lutego 2020 r. Projekty niezgodne z SZOOP nie mogą zostać przyjęte do realizacji.

Minimalna wartość projektu, zgodnie z kryterium ogólnym zerojedynkowym nr 8 lit. a:

Wartość dofinansowania projektu jest wyższa niż równowartość 100 000 EUR6 wyrażona w PLN.

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 12.1 informacje udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

Załączniki

  1. Plik PDF Regulamin konkursu pdf , 1,17 MB
  2. Archiwum Załączniki do Regulaminu konkursu zip , 8,38 MB

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj.

Ostatnia modyfikacja: